📣📣 ประกาศ 📣📣

ปิดประกาศ 90 วัน ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 28 เมษายน – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคาร ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลมาบไผ่ ตำบลหนองบอนแดง ตำบลหนองซ้ำซาก ตำบลหนองอิรุณ ตำบลบ้านบึง ตำบลหนองชาก ตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ไปตรวจดูผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี บริเวณสถานที่ราชการต่าง ๆ ตามที่ปรากฏด้านล่าง

ได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

หรือ สามารถดาวน์โหลดเอกสารผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปตรวจดูรายละเอียดได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1_RiV2wpbaiZURxVC9yw1fMB4E7HOtRYQ?usp=share_link

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวม มีสิทธิร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ของผังเมืองรวมได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

https://drive.google.com/file/d/1se0hYBFu7loVuwbEpbEDbFJdk9QQuytA/view?usp=share_link

โดยทำคำร้องเป็นหนังสือ ตามแบบฟอร์มคำร้องผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

https://drive.google.com/file/d/1RpUVJajV7BKrmFgRh8-Ed-4K778JVs0c/view?usp=share_link

ยื่น ณ สำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสถานที่ดังกล่าว

หรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th)

ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

#ร่วมเป็นหนึ่งในผู้กำหนดอนาคตของเมืองบ้านบึง…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Website โครงการ : www.banbueng-comprehensiveplan.com

Facebook โครงการ : www.facebook.com/BanbuengPlan

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจได้โดยตรง หรือโทร 085-120-8383

#ผังเมือง #ผังเมืองรวม #ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง #ผังบ้านบึง #บ้านบึง